Lu Xun's Hometown

"Lu Xun's Hometown" is located at 241 Lu Xun Middle Road, Yuecheng District, Shaoxing City, Zhejiang Province. It is the birthplace and childhood home of Lu Xun. Covering an area of 50 hectares, Lu Xun's Hometown includes various landmarks related to Lu Xun, such as Lu Xun's Former Residence, Bai Cao Yuan (Hundred Herb Garden), San Wei Shu Wu (Three Tastes Bookstore), Lu Xun's Ancestral House, Tu Gu Ci (Tu Gu Shrine), Chang Qing Si (Changqing Temple), Lu Xun's Cultural Park depicting scenes from his works, and Shaoxing Lu Xun Memorial Hall.